ΕΛΛΑΔΑ

“Όχι” της ΠΑΣΕΓΕΣ στην υποχρεωτική χρησιμοποίηση φορτοεκφορτωτών

Δημοσίευση 18 Φεβρουαρίου 2011, 14:27 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
“Όχι” της ΠΑΣΕΓΕΣ στην υποχρεωτική χρησιμοποίηση φορτοεκφορτωτών
Facebook Twitter Whatsapp

Σημαντική οικονομική επιβάρυνση υφίστανται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, από την υποχρέωσή τους, να χρησιμοποιούν φορτοεκφορτωτές ξηράς, για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων τους, εντός των επαγγελματικών τους χώρων, βάσει του ισχύοντος νόμου, όπως σημειώνει η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).

Σημαντική οικονομική επιβάρυνση υφίστανται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, από την υποχρέωσή τους, να χρησιμοποιούν φορτοεκφορτωτές ξηράς, για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων τους, εντός των επαγγελματικών τους χώρων, βάσει του ισχύοντος νόμου, όπως σημειώνει η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).

Ειδικότερα η ΠΑΣΕΓΕΣ Αναφέρει ότι η παρ 2 του άρθρου 1 τον Ν.Δ. 1254/49 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ 1 του άρθρου 7 του Ν. 1082/1980), ορίζει : «Αι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου φορτοεκφορτωτικαί εργασίαι, αι πραγματοποιούμεναι εις χώρους κοινής χρήσεως, διενεργούνται αποκλειστικώς παρ’ εργατών εφοδιασμένων δι’ επαγγελματικού βιβλιαρίου φορτοεκφορτωτού ξηράς. Ακόμα, η παρ 3 του παραπάνω άρθρου, ορίζει : « Ως χώροι κοινής χρήσεως δια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος θεωρούνται : α) ……… β) Οι χώροι των οποίων η κατά προορισμόν χρήσις συνίσταται εις την συγκέντρωσιν, εναπόθεσιν, αποθήκευσιν ή αποταμίευσιν πάσης φύσεως αγαθών, των οποίων την χρήσιν έχουν το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αι Γεωργικαί Συνεταιριστικαί Οργανώσεις, η Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Εγχωρίων Προϊόντων, αι Τράπεζαι και αι Αποθήκαι υποκειμένων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως, του εις ποίον ανήκουν τα φορτοεκφορτωνόμενα εμπορεύματα ή είδη….».

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Αγροτικής Συνομοσπονδίας, όπως προκύπτει από τις παραπάνω ρυθμίσεις οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αναγκάζονται να πληρώνουν τους φορτοεκφορτωτές ξηράς για όλα τα εμπορεύματα που εκφορτώνουν ή παραδίδουν, παρά το γεγονός ότι μπορούν να ενεργούν το σύνολο των φορτοεκφορτώσεών τους, με ίδια μέσα και επομένως με μικρότερο κόστος. Άλλωστε, οι ιδιώτες-ανταγωνιστές των συνεταιρισμών αυτών διενεργούν τις φορτοεκφορτώσεις των εμπορευμάτων τους με ίδια μέσα, με αποτέλεσμα την άνιση από πλευράς νόμου μεταχείριση σε βάρος των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και την νόθευση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι Ν.Π.Ι.Δ. με εμπορική ιδιότητα, η ΠΑΣΕΓΕΣ σημειώνει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, σε καμία περίπτωση από τον νομοθέτη με μέτρα που αφορούν στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ. αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι λοιπές ιδιωτικές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Ετσι, προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση στο κείμενο του προπαρατιθέμενου εδ. β) της παρ 3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1254/49 :

Προτεινόμενη Τροπολογία

«Η παράγραφος 3 εδ β) του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1254/1949 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων Νόμων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 7 του Ν. 1082/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι χώροι των οποίων η κατά προορισμό χρήση συνίσταται στη συγκέντρωση, εναπόθεση, αποθήκευση ή αποταμίευση κάθε φύσης αγαθών, των οποίων τη χρήση έχουν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Τράπεζες και οι Αποθήκες υποκείμενων εμπορευμάτων ανεξάρτητα του σε ποιόν ανήκουν τα φορτοεκφορτωνόμενα εμπορεύματα ή είδη».

Στο τέλος του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1254/1949, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 7 του Ν. 1082/1980, προστίθεται νέα παράγραφος 8 η οποία έχει ως εξής :

«8. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, εφόσον διενεργούν τις για τις ανάγκες τους φορτοεκφορτώσεις, εντός των επαγγελματικών τους χώρων και εγκαταστάσεων ή εντός χώρων και εγκαταστάσεων οι οποίες τους ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση, μπορούν να χρησιμοποιούν ίδιο εργατικό προσωπικό.».