ΕΛΛΑΔΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για 10 υποψήφιους ακόλουθους Πρεσβείας

Δημοσίευση 22 Οκτωβρίου 2013, 13:56 / Ανανεώθηκε 22 Οκτωβρίου 2013, 13:56
Προκήρυξη διαγωνισμού για 10 υποψήφιους ακόλουθους Πρεσβείας
Facebook Twitter Whatsapp

Διαγωνισμό για την εισαγωγή 10 υποψηφίων ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία προκήρυξε το υπουργείο Εξωτερικών.

Διαγωνισμό για την εισαγωγή 10 υποψηφίων ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία προκήρυξε το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21o έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 35ο, να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα κ.λπ. ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 17/1999 (ΦΕΚ Α΄10), καθώς και στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα αρχίσει την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου. Η αποστολή αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται από την επόμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΦΕΚ μέχρι και την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.

Απαιτείται η υποβολή τους (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα, γραφείο 208, ώρες 11:00-13:00 καθημερινά, τηλ.: 210-3681139, 3681138) μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αντίγραφο της Προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων του υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 3 (ισόγειο-στοά Δαβάκη), τηλ.: 210-3682045, 3682046.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, τα έντυπα συμμετοχής και άλλα συναφή στοιχεία (Προεδρικό Διάταγμα 17/1999 και ενδεικτική βιβλιογραφία) είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών.