Στον Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων απαριθμούνται περισσότερες από 34 άδειες για το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν περίπου 17 είδη αδειών, οι οποίες όμως παρέχονται έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Ενιαίου Μισθολογίου αναμένεται και η ριζική αναμόρφωση του καθεστώτος των αδειών, κυρίως ως προς τα κριτήρια με τα οποία παρέχονται στους δημοσίους υπαλλήλους.

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καταγράφονται φαινόμενα κατάχρησης της συνδικαλιστικής άδειας από εκπροσώπους των εργαζομένων, την ίδια στιγμή που οι συνάδελφοί τους στον ιδιωτικό τομέα δέχονται μείωση αποδοχών σε περίπτωση που ξεπεράσουν το όριο των ημερών που προβλέπει ο νόμος.
Συγκεκριμένα, στον δημόσιο τομέα προβλέπονται εκτός από την κανονική άδεια (από 20-25 ημέρες και 4 επιπλέον ημέρες για όσους εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές), οι παρακάτω:

34 είδη αδειών έχει το δημόσιο

Οι άδειες που καταγράφει ο κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων είναι:

Κανονική (20-25 ημέρες)
Ειδική γάμου (5 ημέρες)
Άδεια θανάτου (3 ημέρες)
Εκλογική άδεια (1-3 ημέρες)
Βαριά ασθένεια (22 ημέρες)
Αναπηρίας (6 ημέρες)
Αιμοδοτική (2 ημέρες)
Μηχανογραφική (6 ημέρες)
Άνευ αποδοχών (1 μήνας)
Άνευ αποδοχών μακρά (έως 5 έτη)
Άνευ αποδοχών λόγω μετάθεσης του συζύγου στο εξωτερικό (6 έτη)
Άνευ αποδοχών εξωτερικού (5+5 έτη)
Κυοφορίας ( 5-7 μήνες)
Ειδική κυοφορίας (4 μήνες)
Άδεια υιοθεσίας (3 μήνες)
Ανατροφής παιδιού (9 μήνες ή μείωση των ημερήσιων ωρών εργασίας κατά 2 ώρες)
Ανατροφή παιδιού από μονογονεϊκή οικογένεια ή ΑΜΕΑ (7 μήνες ή ανάλογες ώρες)
Μακρά αναρρωτική (1-12 μήνες)
Μακρά αναρρωτική χρονίων παθήσεων (2-24 μήνες)
Ειδική άδεια μικρής διάρκειας
Για συμμετοχή σε συνέδρια
Για εξετάσεις (έως 20 ημέρες)
Συμμετοχή σε δίκη (3 ημέρες)
Άσκησης καθηκόντων σε αιρετά όργανα
Συνδικαλιστικές άδειες
Άδεια διδασκαλίας
Άδεια λουτροθεραπείας
Αναρρωτική βραχυχρόνια (2+2 ημέρες)
Αναρρωτική από γιατρό (3+3)
Αναρρωτική από διευθυντή κλινικής (5+5 ημέρες)
Υπηρεσιακής εκπαίδευσης (μέχρι 2 έτη)
Για μεταπτυχιακό (έως 3 έτη)
Για διδακτορικό (μέχρι 4 έτη)
Λοιπές άδειες 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο υπάλληλος μετά τη λήξη της άδειας μπορεί να επιστρέψει στην οργανική του θέση. Αντίστοιχα, στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη για παροχή αδειών άνευ αποδοχών, και βέβαια εγγύηση για επιστροφή στην εργασία.

Αξιοσημείωτη είναι η κατηγοριοποίηση των αδειών ασθενείας που καταγράφονται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Προβλέπονται:

Μακροχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι 12 μήνες.
Μακρά αναρρωτική χρόνιων παθήσεων από 2-24 μήνες για υπαλλήλους που πάσχουν από δυσίατο νόσημα.
Αναρρωτική βραχυχρόνια άδεια για 2+2 ημέρες με δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση γιατρού.
Αναρρωτική από γιατρό για 3+3 ημέρες τον χρόνο.
Αναρρωτική από διευθυντή κλινικής για 5+5 ημέρες κατ΄ έτος.

Ο σχετικός νόμος για τις άδειες ασθενείας στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ, είναι ο ν. 4558 του 1930, που περιγράφει τα ανώτατα όρια βραχείας ασθενείας τα οποία είναι:

1 μήνας για όσους εργαζόμενους υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια.
3 μήνες για όσους υπηρετούν από 4 μέχρι 10 χρόνια.
4 μήνες για όσους υπηρετούν από 10 μέχρι 15 χρόνια.
6 μήνες για όσους υπηρετούν από 15 χρόνια και πάνω.

Η έννοια της παραπάνω διάταξης -σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ- είναι ότι ο εργοδότης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ως οικειοθελή αποχώρηση την απουσία του εργαζομένου μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια για λόγους ασθενείας.

Δεν είναι λίγες βέβαια  οι περιπτώσεις στον δημόσιο τομέα όπου μέρες κανονικής άδειας παρέχονται χωρίς προηγούμενη αιτιολογία του αιτούντος, ενώ ένας μεγάλος αριθμός αδειών «χρεώνεται» τις ημέρες που έχουν προκηρυχτεί απεργίες.