Διευκρινήσεις για δημοσίευμα του newpost.gr με τίτλο "Καταγγελία για «φωτογραφικό» διαγωνισμό στον ΑΣΕΠ για το νοσοκομείο Καλύμνου" μας έστειλε μέσω επιστολής του το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ώστε να έχουμε την δική του άποψη σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Το δημοσίευμά μας ήταν στις 6/6/2017 και δέκα μέρες μετά, η απάντηση από τους αρμοδίους την οποία και δημοσιεύουμε. 

Σε αυτό το newpost.gr παρουσίαζε την καταγγελία για "φωτογραφικό" διαγωνισμό που αφορούσε την πλήρωση τριών θέσεων στο Νοσοκομείο Καλύμνου. Τα στοιχεία του καταγγέλοντα δεν δημοσιοποιήθηκαν μετά από δική του επιθυμία. Άλλωστε το δικό μας καθήκον είναι να αναδείξουμε τα "κακώς" κείμενα και όχι να εκθέτουμε συμπολίτες μας. 

Σχετικά λοιπόν με το συγκεκριμένο ζήτημα το ΑΣΕΠ αναφέρει: 

"Οι Ειδικές Κατηγορίες Θέσεων "Άτομα Με Ποσοστό Αναπηρίας 50% Και Άνω" και "Άτομα που Έχουν Τέκνο, Αδελφό ή Σύζυγο καθώς και Τέκνα Ατόμων Με Ποσοστό Αναπηρίας 67% ΚΑΙ  Άνω" ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 και έχουν ενταχθεί στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που εκδίδονται μετά την 6η Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπονται θέσεις για τις προαναφερόμενες Ειδικές Κατηγορίες ήταν η 4Κ/2017. 

Όντως , στην ανακοίνωση του ΑΣΕΠ της 25ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αποστολή της Προκήρυξης 5Κ/2017 στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και ειδικότερα στο συνημμένο σε αυτή Πίνακα Θέσεων της εν λόγω προκήρυξης προβλεπόταν η κάλυψη τριών (3) θέσεων του Νοσοκομείου Καλύμνου ως εξής: 

Μία (1) θέση ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας - Κωδ. Θέσης 509, από το Γενικό Πίνακα με Εμπειρία.

Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής - Κωδ.Θέσης 540, από το Γενικό Πίνακα με Εμπειρία.

Μία (1) θέση Μαγείρων- Κωδ.Θέσης 634), από τον Πίνακα Ατόμων με ποσοστό Αναπηρίας 50% και Άνω.

Ας σημειωθεί ότι ο Πίνακας Θεσεων της εκάστοτε προκήρυξης που αποστέλλεται προς δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ επισυνάπτετα στη σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και μόνο και δεν γεννά οποιαδήποτε δέσμευση καθώς αυτή άρχεται από τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ

Πριν την έκδοση της προκήρυξης 5Κ/2017 σε ΦΕΚ διαπιστώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΣΕΠ ότι υπήρξε σφάλμα στην κατανομή των θέσεων των Ειδικών Κατηγοριών κατά το "τρέξιμο" της προκήρυξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΑΣΕΠ, λόγων μη συνυπολογισμού της περίπτωσης των ισοβαθμιών. Ως εκ τούτου, υπολογίσθηκε εκ νέου ο σχετικός αλγόριθμος κατανομής των θέσεων αυτών και διορθώθηκε αναλόγως ο πίνακας θέσεων.

Η συγκεκριμένη αλλαγή ενσωματώθηκε στην αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Ανακοίνωση της 25ης Απριλίου 2017, με την προσθήκη του τροποποιημένου από 2-2-2017 Πίνακα Θέσεων.

Ακολούθως στο εκδοθέν ΦΕΚ (αριθμ. 16/9--5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) της προκήρυξης 5Κ/2017 προβλέπεται , ορθώς η κάλυψη των τριών (3) θέσεων του Νοσοκομείου Καλύμνου (ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας - Κωδ. Θέσης 509, ΤΕ Πληροφορικής - Κωδ. Θέσης 540 και ΔΕ Μαγείρων - Κωδ. Θέσης 634) από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Βάσει των ανωτέρω , η αναπροσαρμογή της κατανομής των θέσεων της Ειδικής Κατηγορίας "Άτομα Με Ποσοστό Αναπηρίας 50% και Άνω" δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε "μεθόδευση" . Αντιθέτως , έγινε με διαφάνεια, προς διόρθωση σφάλματος, στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των Νόμων και Κανονισμών που διέπουν τις προσλήψεις στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Τονίζεται ότι η αναπροσαρμογή της κατανομής θέσεων των Ειδικών Κατηγοριών δεν αφορούσε μόνο αυτές του Νοσοκομείου Καλύμνου αλλά συνολικά τριάντα (30) κωδικούς θέσεων της Προκήρυξης 5Κ/2017.

Επιπροσθέτως και όπως ρητά αναφέρεται στην εν λόγω προκήρυξη του ΑΣΕΠ, στην περίπτωση που οι θέσεις της Ειδικής Κατηγορίας "Άτομα με Ποσοστό Αναπηρίας 50% και Άνω" δεν καλυφθούν από υποψήφιους που δεν έχουν τη συγκεκριμένη ιδιότητα κατά τη σειρά στον Πίνακα Κατάταξης, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις αυτές".