Ο δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου στον τομέα της καθαριότητας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα, Τετάρτη 20 Ιουλίου, μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου, Ανδρόγεως 2, 5ος όροφος, Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.