Από φέτος οι αλλοδαποί - αλλογενείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για πρώτη φορά καλούνται να υποβάλουν, μέσω διαδικτύου, αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών, που επιθυμούν να εισαχθούν, από σήμερα έως και τις 31 Ιουλίου 2011.
Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι μπορούν να τη συμπληρώνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινούνται στην Ελλάδα από χώρες του εξωτερικού.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος ή σχολής επιτυχίας στις ημερομηνίες, που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Παιδείας οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των Αλλοδαπών-Αλλογενών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr/exams , ώστε να είναι σίγουροι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας που δηλώνουν ότι ανήκουν και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Πάντως, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να αποστέλλουν:

* Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου

* Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

* Μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους.

* Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας

Η καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης, είναι η 1η Αυγούστου 2011 και η αποστολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (Courier) στη:

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0091, με την ένδειξη: για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2011)Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι - Αθήνα, Ελλάδα»

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις - μηχανογραφικά δελτία, καθώς «κλειδώνει» το σύστημα.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει για την έγκριση, ή μη, της αίτησής τους. Παράλληλα, θα τους γνωστοποιείται και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.