Την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ δήμου Μεγαλόπολης και ΔΕΗ, προκειμένου να προωθηθεί η κατασκευή του φράγματος Κομπόνας συμφώνησαν οι δύο φορείς. Το φράγμα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε νερό τόσο του δήμου Μεγαλόπολης όσο και του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μεγαλόπολης, ώστε να μην απαιτείται η χρήση γεωτρήσεων για την ψύξη των Μονάδων.

Η ΔΕΗ έχει εκπονήσει προκαταρκτική μελέτη του έργου, για την οποία συλλέχθηκαν επιτόπου στοιχεία και διαπιστώθηκαν οι συνθήκες στη θέση του φράγματος και του ταμιευτήρα.