Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κων/νου Σκανδαλίδη (177145/14.07.2011, ΦΕΚ Β 1610), παρατείνεται έως 31 Ιουλίου 2011, η ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, από τους εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης, τους νόμιμους εκπροσώπους των ελαιοτριβείων και των επιχειρήσεων μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς, προκειμένου οι παραγωγοί ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής στήριξης, για την ελαιοκομική περίοδο 2010-2011. Επιπλέον:

1. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Φορείς Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων της σειράς AGRO 2 και οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

· Ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή EXCEL) με τα στοιχεία των πιστοποιημένων παραγωγών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α

 Τα σχετικά Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης για την τήρηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

 Ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή EXCEL) με τον κωδικό αριθμό των πιστοποιητικών συμμόρφωσης για την τήρηση της βιολογικής μεθόδου στην ελαιοκαλλιέργεια, ανά επιχειρηματία/δικαιούχο παραγωγό

2. Οι πιστοποιημένες από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελαιολάδου ή επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ (ελαιοτριβεία και επιχειρήσεις μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς), υποχρεούνται να υποβάλλουν, τα εξής:

Ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή EXCEL) των συνεργαζόμενων παραγωγών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι ελαιοπαραγωγοί που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα Β έχουν προσκομίσει Υπεύθυνες Δηλώσεις στο ελαιοτριβείο μου, με τα προβλεπόμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κωδικός ΟΣΔΕ, αριθμός ελαιοδένδρων, περιοχή αγροτεμαχίων κλπ.) και βρίσκονται στη διάθεση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. οποτεδήποτε ζητηθούν»

 Λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής στήριξης περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής που έχει εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 263343 (ΦΕΚ Β 778/04.06.2010) Υπουργική Απόφαση.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων τα σχετικά υποδείγματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. www.agrocert.gr