Στην κατάρτηση των ταινιών «γνησιότητας», που συνοδεύουν τσιγάρα και ποτά, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.
Θα θεσπίσει νέο σύστημα για την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών σε αντικατάσταση των ενσήμων ταινιών φορολογίας, με στόχο να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσμαμτικά το λαθρεμπόριο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού αποφασίστηκε η αναζήτηση σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων σήμανσης και ιχνηλασιμότητας ή ψηφιακής επαλήθευσης.

Με ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του γγ του υπορυγείου Οικονομικών, Γ. Καπελέρη , καλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να υποβάλουν προτάσεις για ανάλογες τεχνολογικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται, ή μπορούν να εφαρμοστούν, στα προϊόντα καπνού και στα αλκοολούχα ποτά.