Αρχίζει σήμερα η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της α΄φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου Ηρακλείου, για την περίοδο 2011-2014. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του νέου δήμου Ηρακλείου, αποτελείται από ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Το Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.