Σε δημόσια διαβούλευση (στο opengov.gr), που θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου, τέθηκε το νομοσχέδιο για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που έλαβε σήμερα "πράσινο φως" από το υπουργικό Συμβούλιο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των αρχών αδειοδότησης, δηλαδή των πολεοδομιών, που μετονομάζονται σε "Υπηρεσίες Δόμησης" (ΥΔΟΜ) και θα λειτουργούν υπό την εποτπεία των δήμων, από τις αρχές ελέγχου, που είναι οι "Ελεγκτές Δόμησης" και θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

Επιδιώκεται, επίσης, η εμπέδωση της διαφάνειας στην έκδοση αδειών, με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και των μελετών, τη δημοσίευση των αδειών δόμησης και το ηλεκτρονικό μητρώο έργου, καθώς και η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από τρία κεφάλαια. Ειδικότερα:

*Στο πρώτο εξ αυτών ορίζεται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης δόμησης και της έκδοσης της άδειας δόμησης, ο χρόνος ισχύος της και οι διαδικασίες ελέγχου των μελετών από την ΥΔΟΜ και της ορθής εκτέλεσής τους από τους Ελεγκτές Δόμησης.

*Στο δεύτερο περιλαμβάνονται διατάξεις για τους Ελεγκτές Δόμησης και την άσκηση του έργου τους, καθώς και ρυθμίσεις για την άσκηση του κρατικού ελέγχου και εποπτείας στην άσκηση των καθηκόντων τους από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).

*Στο τρίτο κεφάλαιο προβλέπεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και οι διαδικασίες γνωμοδότησης επί των αρχιτεκτονικών μελετών.

Προβλέπεται, επίσης, η συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την εξέταση των προσφυγών κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των ΥΔΟΜ, καθώς και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΣΧΟΠ.

Τέλος, προβλέπεται η συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, το οποίο και καταργείται.