Το Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, παρουσία κλιμακίου του ΣΔΟΕ κατάσχεσε την Τετάρτη 9.430.000 τεμάχια παράνομων τσιγάρων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (2.278.484,14) επισημάνθηκε στην ανακοίνωση του υπουργείου.