Από την απόδοση των υπαλλήλων οι οποίοι θα αξιολογούνται από την πρώτη ημέρα που μπαίνουν στο Δημόσιο μέσα από ένα νέο αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης θα εξαρτάται η ιεραρχική τους εξέλιξη και κυρίως το ύψος των αμοιβών τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση για το νέο μισθολόγιο.
Με το νέο σύστημα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται στην πράξη διπλά: τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και καθ΄ όλη τη διάρκεια της βαθμολογικής τους εξέλιξης όσο και μετά την κατάληψη των θέσεων ευθύνης, όπως προβλέπει εξάλλου και το νέο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο. Με βάση το νέο σύστημα αμοιβών, τα αποτελέσματα αυτής της διττής αξιολόγησης θα διαφοροποιούν τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων με ποσά που θα κλιμακώνονται από 100 ως και 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης, θα γίνεται εκτίμηση των ικανοτήτων και της απόδοσης των υπαλλήλων σε συνάρτηση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που τους ανατίθενται.

Ως τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους και το μορφωτικό τους επίπεδο, κατατάσσονταν στους πέντε βαθμούς (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄) της βαθμολογικής κλίμακας που ισχύει για το Δημόσιο. Για την προαγωγή τους από τον έναν βαθμό στον άλλον, που τους διαφοροποιεί και μισθολογικά καθώς αλλάζουν μισθολογικό κλιμάκιο, προσμετρούνταν μόνο τα χρόνια υπηρεσίας τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο ατομικός τους φάκελος και τα αποτελέσματα της (όποιας) αξιολόγησης. Μάλιστα όλοι οι υπάλληλοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, βαθμολογούνταν με άριστα 10-ακόμη και εκείνοι οι οποίοι είχαν τελέσει αξιόποινες πράξεις ή τους είχαν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές.

Με το νέο σύστημα αξιολόγησης που θα καθιερωθεί από κοινού με το σύστημα αμοιβών στο Δημόσιο:

Πρώτον, καθιερώνονται τρεις (όπως προτείνει το υπουργείο Εσωτερικών) ή ένας (όπως προτείνει το υπουργείο Οικονομικών) επιπλέον «βαθμοί», τους οποίους θα λαμβάνουν ωστόσο μόνο οι υπάλληλοι του βαθμού Α΄ των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, οι οποίοι στην πράξη καταλαμβάνουν και τις διευθυντικές θέσεις. Η επιλογή αυτή αποφασίστηκε έτσι ώστε να υπάρχει επιπλέον διαφοροποίηση στις αποδοχές των υπαλλήλων που αξιολογούνται θετικά και κυρίως για να δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» από όπου θα μετακινούνται στελέχη σε όλους ανεξαιρέτως τους δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Δεύτερον, θεσπίζεται ότι, εκτός από τους γενικούς διευθυντέςκάτι που ισχύει σήμερα-, και οι προϊστάμενοι διευθύνσεων μπορούν να διεκδικούν τις θέσεις ευθύνης που προκηρύσσονται, όχι μόνο στον φορέα που υπηρετούν αλλά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Προϋπόθεση γι΄ αυτό είναι να περνούν τα γραπτά «τεστ δεξιοτήτων», οι τεχνικές παράμετροι των οποίων καθορίζονται με ειδική τροπολογία που θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για το μισθολόγιο, και να επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που έχει ήδη συσταθεί με τη συμμετοχή κυρίως στελεχών του ΑΣΕΠ. Η κινητικότητα στο Δημόσιο, με άλλα λόγια, δεν θα αφορά μόνο τους υπαλλήλους που θα μετατάσσονται με συνοπτικές διαδικασίες από τη μία υπηρεσία στην άλλη αλλά και τα διευθυντικά στελέχη.

Τρίτον, για την προαγωγή των υπαλλήλων από τον έναν βαθμό στον άλλον δεν θα προσμετρούνται μόνο τα χρόνια υπηρεσίας, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και η βαθμολογία που θα λαμβάνουν με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης. Με βάση αυτή τη βαθμολογία θα διαφοροποιείται και ο μισθός τους, καθώς οι υπάλληλοι που δεν θα αξιολογούνται θετικά δεν θα λαμβάνουν το πριμ παραγωγικότητας, που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο κίνητρο απόδοσης, και παράλληλα θα παραμένουν καθηλωμένοι στην ίδια μισθολογική κλίμακα.

Πώς θα βαθμολογούνται υπάλληλοι - διευθυντές

Το σύστημα αξιολόγησης θα είναι παρόμοιο με το σύστημα που ισχύει σήμερα για τα διευθυντικά στελέχη.Ετσι,εκτός από την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων (τίτλοι σπουδών,χρόνια υπηρεσίας κτλ.),θα υπάρχουν τρεις κυρίως ομάδες κριτηρίων.Τα κριτήρια αυτά θα έχουν σχέση με την επίτευξη της ανατιθέμενης εργασίας,την ποιότητα του παραγόμενου έργου,τον χρόνο διεκπεραίωσης διαφόρων υποθέσεων,τη συνέπεια και την αφοσίωση στην υπηρεσία,τη συμπεριφορά και την ετοιμότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στο ήθος των υπαλλήλων,καθώς θα αποκλείονται από κάθε βαθμολογική εξέλιξη οι υπάλληλοι που αποδεδειγμένα έχουν καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις ή ενέχονται σε υποθέσεις διαφθοράς.Η κάθε ομάδα κριτηρίων θα βαθμολογείται με συγκεκριμένα μόρια,ενώ κάθε υπάλληλος θα κατατάσσεται με βάση τη συνολική του βαθμολογία σε συγκεκριμένη κλίμακα.Η κλίμακα βαθμολόγησης θα κυμαίνεται κατά πάσα πιθανότητα από το 1 ως το 100.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υπαλλήλων θα καταγράφονται σε συγκεκριμένα έντυπα που θα «αντιστοιχούν» σε κάθε ομάδα κριτηρίων.Τα έντυπα αυτά θα μπαίνουν στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου που τον συνοδεύει καθ΄ όλη τη βαθμολογική και ιεραρχική εξέλιξή του.Στόχος είναι μάλιστα σε δεύτερη φάση οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων να προσλάβουν και ηλεκτρονική μορφή.

 

Πηγή: tovima.gr