<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=bmSkk1acFHS1cvhttps://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=bmSkk1acFHS1cv" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από πιστοποίηση θα χρίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι επιθεωρητές σε ελεγκτικά σώματα

του Θάνου Πασχάλη - Δημοσίευση 13 Μαρτίου 2018, 14:36 / Ανανεώθηκε 13 Μαρτίου 2018, 15:36
Μετά από πιστοποίηση θα χρίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι επιθεωρητές σε ελεγκτικά σώματα
Facebook Twitter Whatsapp

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας αποσκοπεί στη δημιουργία υψηλής εξειδίκευσης πιστοποιημένου προσωπικού στον τομέα της άσκησης των καθηκόντων του Ειδικού Επιθεωρητή συμπεριλαμβανομένων αυτών του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου.

Μόνον, μετά από αίτησή τους και αφού περάσουν επιτυχώς από το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας θα μπορούν πλέον οι ενδιαφερόμενοι  δημόσιοι υπάλληλοι  να τοποθετηθούν ως επιθεωρητές-ελεγκτές στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Η θέσπιση συστήματος πιστοποίησης ελεγκτικής επάρκειας για υποψηφίους, να  αναλάβουν καθήκοντα ειδικών επιθεωρητών, δημοσίους υπαλλήλους, νομοθετήθηκε  στα τέλη του περασμένου χρόνου από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με πρωτοβουλία της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) κ. Μ. Παπασπύρου και μετά από συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σε πρώτη φάση η πιστοποίηση ελεγκτικής επάρκειας θα αφορά ειδικούς επιθεωρητές που υπηρετούν η δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο γραφείο της  Γενικής Επιθεωρήτριας  Δημόσιας Διοίκησης.αλλά σύντομα το όλο εγχείρημα αναμένεται να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ελεγκτικά σώματα του Δημοσίου.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας αποσκοπεί στη δημιουργία υψηλής εξειδίκευσης πιστοποιημένου προσωπικού στον τομέα της άσκησης των καθηκόντων του Ειδικού Επιθεωρητή συμπεριλαμβανομένων αυτών του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο στους υπαλλήλους που θα θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Ειδικού Επιθεωρητή στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., όσο και σε αυτούς που υπηρετούν ήδη στη θέση αυτή.

Στόχος της Γενικής Επιθεωρήτριας είναι με την υιοθέτηση του εν λόγω Προγράμματος να σηματοδοτηθεί μετά από πολλά χρόνια μια μετάβαση από τη - γενική και χωρίς συγκεκριμένη στόχευση - συγκέντρωση προσόντων και δεξιοτήτων των υποψήφιων Ελεγκτών-Επιθεωρητών, στην ad hoc εκπαίδευση και πιστοποίηση με εξειδικευμένα (tailor made) προγράμματα που διεξάγονται από ειδικούς και απευθύνονται σε ειδικούς. Στοχεύουν δηλαδή στη συγκεκριμένη άσκηση καθηκόντων, δηλαδή στο λεγόμενο “on the job training”, πρακτική που ακολουθείται διεθνώς επί του συγκεκριμένου θέματος.

Υπεύθυνος υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οποίο θα επιδιώξει να προσδώσει στους υπαλλήλους που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο μέλλον ως Ειδικοί επιθεωρητές στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις σε τρία κεφαλαιώδη γνωστικά πεδία :  α) του δημοσίου δικαίου και της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, β) του ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας και γ) της λογιστικής-ελεγκτικής επιστήμης και του Δημόσιου Λογιστικού, που βάσει της διεθνούς και εγχώριας εμπειρίας, έχουν κριθεί ότι συνιστούν τους βασικούς πυλώνες του ελάχιστου γνωσιακού υπόβαθρου, προκειμένου κάποιος να μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα της επιθεώρησης και του ελέγχου στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου.

Όσον αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να κατέχουν τον Α΄ βαθμό ή δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία, με συνεκτίμηση ιδιαίτερων προσόντων όπως η αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και συναφείς με τα διδασκόμενα αντικείμενα μεταπτυχιακοί τίτλοι.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται κατόπιν συνέντευξης, από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Επιθεωρητή Δ.Δ., ως Πρόεδρο, έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δύο μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ και ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ (νομικών, διοικητικών ή οικονομικών επιστημών). Κριτήρια επιλογής είναι μεταξύ άλλων, οι άριστες επαγγελματικές και υπηρεσιακές επιδόσεις, το «λευκό» πειθαρχικό/ποινικό μητρώο, καθώς και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

Ο αριθμός των στελεχών που παρακολουθούν κάθε φορά το Πρόγραμμα ορίζεται σε τριάντα (30), ενώ οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται τόσο σε γραπτή εξέταση (συντ.βαρύτητας 70%) επί των διδαχθέντων αντικειμένων, όσο και προφορική εξέταση σε πρακτικά θέματα, σχετιζόμενα με την άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων (συντ.βαρύτητας 30%), ενώπιον Επιτροπής Εξετάσεων που αποτελείται από τους εκάστοτε Εκπαιδευτές του προγράμματος (μέλη Δικαστικού σώματος, μέλη ΔΕ ΑΕΙ). Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξεταστική δοκιμασία εγγράφονται στο προβλεπόμενο από την ανωτέρω υπουργική απόφαση Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών που συστήνεται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ως εκπαιδευτές, ορίζονται κατά προτεραιότητα, μέλη των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας.

Επισημαίνεται ότι ήδη έχει δρομολογηθεί για το αμέσως προσεχές διάστημα (αρχές Απριλίου) η εκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων Ειδικών Επιθεωρητών στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., ενώ έχουν ήδη αναληφθεί οι σχετικές ενέργειες για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης για την επιλογή εκπαιδευομένων από το δημόσιο τομέα, προκειμένου, άμεσα, μετά το πέρας της πιστοποίησης των ειδικών Επιθεωρητών του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ., να ξεκινήσει το νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.