Ο τρόπος ενημέρωσης της βάσης δεδομένων του «Ενιαίου μητρώου εργαζομένων στους δήμους και τις περιφέρειες», αλλά και των αριθμοδεικτών αξιολόγησης των υπαλλήλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθορίζονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης. Η βάση δεδομένων «Ενιαίο κεντρικό μητρώο εργαζομένων στους δήμους και στις περιφέρειες», τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών και ενημερώνεται με ευθύνη των δήμων και των περιφερειών από τους υπόχρεους φορείς, με τα στοιχεία του τακτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικών θέσεων, καθώς και του έκτακτου προσωπικού, κατ' ελάχιστον με τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ατομικά στοιχεία, υπηρεσιακά στοιχεία, στοιχεία βαθμού, στοιχεία τρόπου ένταξης στο φορέα, στοιχεία χρόνου υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, μισθολογικά στοιχεία, στοιχεία εκπαίδευσης, στοιχεία αποχώρησης (σύνταξη, απόσπαση σε άλλο φορέα, μετάταξη κ.λπ.).

Για το έκτακτο προσωπικό η απόφαση αναφέρει ότι θα ενσωματωθούν στη βάση συγκεντρωτικά στοιχεία ανά είδος του έκτακτου προσωπικού και επίπεδο εκπαίδευσης.