Η διοικητική διαδικασία «αδειοδότησης λειτουργίας αρχαιοπωλείων» (καταναλωτικά προϊόντα, απομιμήσεις αρχαίων αντικειμένων) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ΚΕΠ, που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται δε, ότι τα παραπάνω αφορούν μόνο στις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών, της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και όχι στην περίπτωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.