Με διευκρινιστική εγκύκλιο, που υπέγραψε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας, επισημαίνεται ότι επιτρέπεται αποκλειστικά σε μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, στα ΚΕΠ (που λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους), να τους ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του δήμου. Στην εγκύκλιο σημειώνεται, ότι η δυνατότητα αυτή δίδεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, έλλειψη προσωπικού σε άλλες καίριες υπηρεσίες. Προστίθεται δε, ότι τα παραπάνω δεν αφορούν συμβασιούχους που απασχολούνται σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό την αποκλειστική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ και στις περιπτώσεις που τα ΚΕΠ -που αν και εμπίπτουν στο πληθυσμιακό κριτήριο των ανωτέρω διατάξεων- δεν υφίσταται έλλειψη προσωπικού σε άλλες καίριες υπηρεσίες του δήμου.

Μάλιστα, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι μέσω της άσκησης των κύριων καθηκόντων των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και αφετέρου της ανταπόκρισης των υπαλλήλων αυτών στα συναφή με τον κλάδο τους καθήκοντα, θα πρέπει να εξετάζεται η τυχόν δυνατότητα να ασκούν τα ανατιθέμενα καθήκοντα εντός του χώρου του ΚΕΠ.

Επίσης, υπάρχει διευκρίνιση και για τη διάταξη που αφορά μετατάξεις, μεταφορές, αποσπάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ, που πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα. Όπως αναφέρεται, οι μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ της παραπάνω κατηγορίας υπαλλήλων θα γίνονται με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την ίδια σχέση εργασίας, σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο αιτών υπάλληλος.