Εως τις 21 Οκτωβρίου θα πρέπει να διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Προέδρου και του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Η Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ αποτελείται από τους 13 περιφερειάρχες, τους 58 άμεσα εκλεγόμενους αντιπεριφερειάρχες, τους αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη για το διάστημα της θητείας τους και τους εκπροσώπους των περιφερειακών συμβουλίων, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας.

Οι εκπρόσωποι των περιφερειακών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και η εκλογή τους γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Δικαίωμα για κατάρτιση συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον 1 έδρα στο περιφερειακό συμβούλιο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία.