Με πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και απόφοιτους Λυκείου- Γυμνασίου, ενισχύεται η Διεύθυνση Πληροφορικής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση οκτώ μηνών.

Οι 16 θέσεις στην ΔΕΗ , αφορούν τις ειδικότητες:

ΠΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ 1

ΤΕ Προγραμματιστών Η/Υ 4

ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων 3

ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1

ΥΕ Τραπεζοκόμων 1

ΥΕ Εργατών 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας 3ης Σεπτεμβρίου 105-107 Αθήνα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, Μεσογείων 190-194, Χολαργός Τ.Κ.15561, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψιν κας. Μαμούρη Παναγιώτας ή κας. Γρέντζιου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 210-8206101, 210- 8206103, 210-8206326 και 210 8206305).

Πηγή: tovima.gr
TAGS