Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμά τους και δεν είχαν εγγραφεί στον οικείο φορέα, αλλά είχαν ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό στον Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορούσε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει και για όσους με αίτησή τους είχαν εξαιρεθεί νόμιμα από την ασφάλιση του Οργανισμού.

Τη διευκρίνιση αυτή κάνει με ερμηνευτική εγκύκλιό του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, για τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του νόμου για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας», οι οποίες αφορούν στον Ο.Α.Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν, με εξαγορά, ως συντάξιμο το χρόνο της αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματός τους οποτεδήποτε πριν την εγγραφή τους στα μητρώα των πρώην ταμείων τους (Τ.Α.Ε., Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α.). Τα έτη του χρόνου προεγγραφής που αναγνωρίζονται, συμψηφίζονται με οποιοδήποτε άλλο χρόνο έχει τυχόν αναγνωριστεί ή πρόκειται να αναγνωριστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) ή το Δημόσιο. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 χρόνια για το έτος 2011, τα 5 χρόνια για το έτος 2012, τα 6 χρόνια για το έτος 2013 και τα 7 χρόνια για το έτος 2014 και εφεξής.

Παράδειγμα 1: Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που κατά την 31.12.2010 είχε συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και 35 έτη ασφάλισης, δεν έχει δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου προεγγραφής, δεδομένου ότι έχει ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν την 01.01.2011 και κατά συνέπεια δεν έχει δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου ούτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής του.

 Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που έχει συμπληρώσει το 65ό έτος της ηλικίας του και 15 έτη ασφάλισης, είτε μέχρι την 31.12.2010 είτε μετά την 01.01.2011, δεν έχει δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου προεγγραφής, δεδομένου ότι δεν έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο 10 του ν. 3863/2010. Εξυπακούεται ότι ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού ούτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής του.

Παράδειγμα 3: Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που το 2011 έχει συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας του και 32 έτη ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος αυτός έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει μέχρι 4 έτη χρόνου προεγγραφής εντός του 2011, ώστε να συμπληρώσει τα 36 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για το έτος αυτό και με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του να συνταξιοδοτηθεί. Για τον ασφαλισμένο αυτό ο χρόνος αναγνώρισης υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Παράδειγμα 4: Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που το 2011 έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και 36 έτη πραγματικής ασφάλισης, μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί. Ο ασφαλισμένος αυτός έχει το δικαίωμα της αναγνώρισης 4 χρόνων προεγγραφής, προκειμένου να προσαυξηθεί η σύνταξή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ