Έως τις 17 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α τις δηλώσεις καλλιέργειας οι παραγωγοί, που αντικειμενικά δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης.
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσουν είναι υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας και έκταση) και τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), καθώς και αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του αγροτεμαχίου, όπου θα αναγράφεται ο 13ψήφιος κωδικός.

Και για τις Δηλώσεις αυτές ισχύει η ποσοστιαία προσαύξηση ή απομείωση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μέχρι 20%, καθώς και η δυνατότητα διακανονισμού αποπληρωμής της ασφαλιστικής εισφοράς, που προκύπτει από την υποβολή των παραπάνω καλλιεργειών, σε δόσεις (έως 2 δόσεις, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2011). Η προβλεπόμενη από τη δήλωση καλλιέργειας εισφορά θα καταβάλλεται μετρητοίς, στο λογαριασμό ΜΠ 620 του ΕΛ.Γ.Α. στην ΑΤΕ, μέχρι τις 17-10-2011 (εφάπαξ ή Α΄ δόση).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ