Το αργότερο έως τις 19/12/2011, θα μπορούν όσοι έχουν παλαιές οφειλές προς το δήμο Πειραιά να προχωρήσουν σε ρύθμιση και εξόφλησή τους, στο τμήμα φόρων τελών και δικαιωμάτων στο δημαρχείο, κάνοντας χρήση μάλιστα της ευνοϊκής διάταξης του άρθρου 54 του Ν.3979/2011.

Σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρήσουν σε εξόφληση των χρεών τους, με δύο τρόπους.

Εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής του 15% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή καθώς και του 15% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Επίσης, με καταβολή της κύριας οφειλής, του 30% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή και του 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στην περίπτωση που κάποιος κάνει αίτηση για εφάπαξ καταβολή, μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός έξι μηνών με ταυτόχρονη προκαταβολή του 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης.

Προκειμένου κάποιος να μπορέσει να υπαχθεί στη δεύτερη περίπτωση με την καταβολή δόσεων, χρειάζεται να κάνει αίτηση προς το δήμο και να καταβάλει την πρώτη δόση, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες κάθε μήνα την τελαυταία εργάσιμη.

Η μη καταβολή δύο δόσεων και της τελευταίας εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ευεργετήματος.

Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο το 50% της αρχικής οφειλής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ