Tροπολογίες στον νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας, στο σχέδιο νόμου για την «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Η σημαντικότερη διάταξη, που προκαλεί αντιδράσεις σε πρυτάνεις, είναι αυτή που ορίζει ότι παρέχεται η εξουσιοδότηση στην υπουργό Παιδείας έως ότου εκδοθεί ο Οργανισμός κάθε Ιδρύματος, «να ρυθμίσει τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των οργάνων αυτών, για την πρώτη εφαρμογή του ν.4009/2011 και έως την έκδοση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των ΑΕΙ».

Ορισμένοι πρυτάνεις θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο παρεμβαίνει το υπουργείο στην εσωτερική δομή των Ιδρυμάτων, κάτι που τους βρίσκει αντίθετους.

Πάντως, το υπουργείο Παιδείας ρυθμίζει και άλλα θέματα των Ιδρυμάτων, όπως είναι η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε ΑΕΙ με αριθμό των υποψηφίων που απαιτείται να είναι πάντα τουλάχιστον ίσος με τις εκλόγιμες θέσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την τροπολογία, προβλέπεται ματαίωση των εκλογών και επαναπροκήρυξή τους μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Περαιτέρω, με την ίδια ρύθμιση και προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων των ΑΕΙ, αίρεται κατ΄εξαίρεση ο περιορισμός των δύο εκπροσώπων ανά σχολή, στις περιπτώσεις που ο περιορισμός αυτός καθιστά αδύνατη την κάλυψη του συνόλου των εκλόγιμων θέσεων.

Επίσης, στην τροπολογία αναφέρεται και το ζήτημα του συστήματος, με το οποίο θα γίνονται οι εκλογές, καθώς και άλλες λεπτομέρειες για την εκλογή των μελών του νέου Συμβουλίου Διοίκησης. Ετσι, ορίζεται ότι έως την έκδοση των Π.Δ. για τη σύσταση των σχολών στα Πανεπιστήμια, κάθε τμήμα που δεν εντάσσεται σε σχολή, είναι δηλαδή ανεξάρτητο τμήμα και για την ακρίβεια νοείται ως μία σχολή. Η διάταξη αυτή, διευκρινίζεται στο κείμενο των τροπολογιών, προστίθεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων και στις περιπτώσεις ύπαρξης ανεξάρτητων τμημάτων, με την επέκταση σε αυτά του καθεστώτος που ισχύει για τις σχολές.

Παράλληλα, ως υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές, οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της 4ετούς θητείας.

Επίσης, τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση από τους εκλογείς δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων, καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ, οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα αντίστοιχα. Τα εσωτερικά μέλη ανά σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο του αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, πλήν του φοιτητή, δια του αριθμού των σχολών του ιδρύματος είναι μεγαλύτερο του δύο. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, που εκδίδεται μία φορά σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση της τροπολογίας, καθορίζονται τα θέματα, που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου.

Σε ό,τι αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές, έως ότου ιδρυθεί σχολή ή σχολές τέτοιων σπουδών και να συγκροτηθούν τα αρμόδια όργανα, για τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου νόμου 3685 του 2008.

Σημιώνεται ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.