Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχωρά στην αναζήτηση εταιρείας συμβούλων από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να μελετήσει τα «επιχειρησιακά δεδομένα» για 300 επιλεγμένους φορείς του κράτους και με στόχο να διαπιστώσει τις αιτίες για το συνεχή εκτροχιασμό των δημόσιων δαπανών.
Το έργο της αναδόχου εταιρείας, που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», όπως αναφέρει σχετικό έγγραφο πρόσκλησης, που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης, αφορά «την επεξεργασία επιλεγμένων επιχειρησιακών δεδομένων για συγκεκριμένους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ κλπ), με στόχο τη διαπίστωση των φορέων εκείνων, των οποίων η λειτουργία επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στους δημόσιους πόρους».

Η εταιρεία καλείται να ορίσει «Δείκτες Απόδοσης» βάσει των οποίων θα καταστεί εφικτή η αξιολόγηση των επιπτώσεων της λειτουργίας των φορέων στους δημόσιους πόρους. Οι Δείκτες Απόδοσης θα είναι ενιαίοι για όλους τους φορείς και θα διαφοροποιούνται μόνον ανά τομέα πολιτικής στον οποίο εμπίπτει ο κάθε φορέας.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μία ενιαία λίστα κατάταξης των φορέων, με τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία τους στις δημόσιες δαπάνες, ενώ με βάση τη λίστα ο κάθε φορέας θα βαθμολογείται με συγκεκριμένα μόρια.