Φως στους «γρίφους» που έχει δημιουργήσει η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων επιχειρεί να ρίξει το υπουργείο Περιβάλλοντος, δίνοντας διευκρινίσεις σε πιο... εξειδικευμένες απορίες μηχανικών, αλλά και πολιτών που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις.

1 Αν για την αυθαίρετη κατασκευή ο ιδιοκτήτης έχει αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας, αλλά δεν έχει αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων και ο φάκελος της πολεοδομίας έχει καταστραφεί, μπορούμε να δηλώσουμε τις αυθαιρεσίες με νέα σχέδια αποτύπωσης ή χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο πριν από τη δήλωση;

«Οι αυθαιρεσίες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν. 4014/11 με νέα σχέδια αποτύπωσης, δεδομένου ότι στην παρ.2β του άρθρου 24 ακόμη στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί απαιτείται η επισύναψη σχεδίων που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου».


2 Μπορεί να χορηγηθεί η βεβαίωση μηχανικού τής παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/11 στην περίπτωση μεταβίβασης διαμερίσματος πολυκατοικίας, στο οποίο δεν υπάρχει η παραμικρή παράβαση, πλην όμως διαπιστώνονται παραβάσεις στον ακάλυπτο χώρο του ακινήτου ή στα κοινόχρηστα τμήματα του κτιρίου;

«Ο έλεγχος αφορά τα βασικά πολεοδομικά μεγέθη, δηλαδή κάλυψη, δόμηση, ύψος της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, που μεταβιβάζεται, και όχι τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη του κτιρίου ή του ακινήτου».


3 Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής μπορεί τμήμα της, εφ' όσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, να νομιμοποιηθεί με την υπαγωγή του στην παρ.2 του άρθρου 26 του Ν. 4014/11 και τμήμα της να υπαχθεί στο άρθρο 24 του νόμου, ή επιβάλλεται ολόκληρη η αυθαίρετη κατασκευή να υπάγεται είτε στο άρθρο 24 είτε στο άρθρο 26;

«Μπορεί η αυθαίρετη κατασκευή συνολικά να υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν.4014/11 καταβάλλοντας το παράβολο που της αναλογεί. Εναλλακτικά κάθε τμήμα μπορεί να υπαχθεί στην αντίστοιχη διάταξη του νόμου που το καλύπτει».


4 Μπορεί να τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 η κατασκευή αυθαίρετης (άνευ αδείας) περίφραξης οικοπέδου;

«Ναι. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 6, της Ενότητας Α, της Εγκυκλίου 13/2011».


5 Οταν αυθαίρετη κατασκευή μπορεί να νομιμοποιηθεί, δηλαδή υπάγεται στην παρ.2 του άρθρου 26 του Ν. 4014/11, καταβάλλεται μόνο το παράβολο και πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια σε τρία χρόνια χωρίς άλλες επιβαρύνσεις (πρόστιμα νομιμοποίησης, ΙΚΑ κ.λπ.);

«Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του νόμου ορίζεται ότι "εφόσον καταβληθεί το παράβολο [...] και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο [...]". Επίσης, δεν καταβάλλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. (άρθρο 24, παρ. 22)».


6 Πού δηλώνονται αγροτική αποθήκη και ποιμνιοστάσιο; Τι είναι η μεταποίηση Α'γενούς (πρωτογενούς) τομέα;

«Δηλώνονται στην περίπτωση 3α "[...] μεταποίηση Α' γενούς τομέα". Στη μεταποίηση πρωτογενούς τομέα υπάγονται βιοτεχνίες-βιομηχανίες συσκευασίας και μεταποίησης προϊόντων, δηλαδή παραγωγικές μονάδες (γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές-ιχθυοκαλλιεργητικές) του πρωτογενούς τομέα και μεταποιητικές εγκαταστάσεις τροφίμων».


7 Ημιυπαίθριοι χώροι σε κτίρια με οικοδομική άδεια που ξεπερνούν το επιτρεπόμενο ποσοστό τους πώς υπολογίζονται;

«Οι ημιυπαίθριοι που ξεπερνούν το επιτρεπόμενο ποσοστό τους υπολογίζονται ως υπέρβαση δόμησης».


8 Αν μπει στο σχέδιο πόλης ένα ακίνητο που έχει ήδη πληρώσει όλο το κόστος τακτοποίησης (ως εκτός σχεδίου), χρειάζεται να βγάλει υποχρεωτικά οικοδομική αδεια, η οποία είναι ακριβότερη της τακτοποίησης, ή περιορίζεται μόνο στις εισφορές σε γη και χρήμα;

«Εάν δεν εκδοθεί οικοδομική άδεια, η κατασκευή παραμένει αυθαίρετη και διατηρείται για 30 χρόνια.

Εάν εκδοθεί οικοδομική άδεια, δεδομένου ότι στην παρ. 16, του άρθρου 24 του νόμου ορίζεται ότι "[...] Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ συνυπολογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίησής τους με το πρόστιμο που τους αναλογεί", η κατασκευή είναι πλέον νόμιμη».


9 Τα πρόστιμα που έχουν ήδη πληρωθεί πώς συμψηφίζονται αν θέλει κάποιος να περαιώσει τη διαδικασία του ν. 4014/11;

«Στην παρ. 11 του άρθρου 24 του νόμου ορίζεται ότι "[...] Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου [...]". Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, διαγράφονται».


10 Στις περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα, που η άδεια προέβλεπε 3 στούντιο και κατά την κατασκευή έγιναν 4) πώς θα γίνει η τακτοποίηση;

«Από το συνδυασμό των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 1577/85 και στην παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/11 προκύπτει ότι η διαφοροποίηση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων δεν συνιστά παράβαση κατά το Ν. 4014/11 και οι εκτελεσθείσες εργασίες δεν επιβάλλεται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του».


11 Για τα πατάρια και τις σοφίτες υπολογίζεται συντελεστής υπέρβασης δόμησης, έστω και αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις ύψους;

«Εφ' όσον είναι προσβάσιμος χώρος με οποιαδήποτε χρήση, υπολογίζεται συντελεστής υπέρβασης δόμησης και μειωτικός συντελεστής 0,5».

Ολες οι απαντήσεις που έχει δώσει το υπουργείο από την αρχή της διαδικασίας (τρία σχετικά φύλλα ερωταπαντήσεων) βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του (πληκτρολογήστε http:// www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=el-GR).

Πηγή: enet.gr