Με 89.542.656 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους της χώρας αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους. Τα χρήματα κατανέμονται, από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών), για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.