Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αλλά και παράνομη, είναι τόσο η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Proton Τράπεζα ΑΕ και τέθηκε υπό εκκαθάριση, όσο και η από 9.10.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών με την οποία συστάθηκε Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ.

Αυτό υποστηρίζει ο Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης σε προσφυγή του που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητά την ακύρωση των δύο επίμαχων αποφάσεων (Τράπεζας της Ελλάδος και υπουργού Οικονομικών). Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λαυρεντιάδης είναι βασικός μέτοχος της Proton και κατέχει, από 24.3.2011, το 15,55% του μετοχικού κεφαλαίου της επίμαχης Τράπεζας (πριν την ημερομηνία αυτή κατείχε το 31,91%), ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου της από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011.

Κατ' αρχάς αναφέρει ο κ. Λαυρεντιάδης ότι πριν την ανάκληση της άδειας της Proton είχε προηγηθεί έλεγχος που κατέληξε στο διορισμό επιτρόπου.

Όμως, ο διορισμός αυτός του επιτρόπου, σύμφωνα με την προσφυγή, ήταν αντισυνταγματικός (αντίθετος στο άρθρο 20 του Συντάγματος) και παράνομος (αντίθετος στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το άρθρο 63 του Ν. 3601/2007), καθώς δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως στον κ. Λαυρεντιάδη.

Ακόμη, ήταν παράνομος ο διορισμός επιτρόπου, αφού δεν έγινε λόγω αδυναμίας ή αρνήσεως αυξήσεως του κεφαλαίου της Proton, όπως προβλέπει ο Ν. 3601/2007, αλλά λόγω "σοβαρών δυσχερειών" της Τράπεζας και προς αποτροπή διακινδυνεύσεως της κεφαλαιακής επάρκειάς της.

Όμως, υπογραμμίζει ο κ. Λαυρεντιάδης, "οι σοβαρές δυσχέρειες" αύξησης του κεφαλαίου που προβλέπει ο Ν. 3601/2007, δεν έχουν την έννοια (δεν ταυτίζεται) με αδυναμία ή άρνηση αυξήσεων του κεφαλαίου και επιπρόσθετα δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία ως λόγος διορισμού επιτρόπου η «αποτροπή διακινδυνεύσεως της κεφαλαιακής επάρκειας».

Παράλληλα, παραβιάστηκε η αρχή του κράτους δικαίου και η αρχή της νομιμότητας. Και αυτό γιατί όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για την Proton ίσχυε ο Ν. 3601/2007. Όμως, στο μεσοδιάστημα θεσπίστηκε ο Ν. 4021/2011, τον οποίο εφήρμοσε ο υπουργός Οικονομικών και συνέστησε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ.

Ο κ. Λαυρεντιάδης υποστηρίζει ακόμη ότι παραβιάστηκε το άρθρο 17 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που προστατεύει την περιουσία. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνεται και η ιδιοκτησία.

Τέλος, υπογραμμίζει ο κ. Λαυρεντιάδης ότι η απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων η οποία αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Proton είναι μη νόμιμη, καθώς δεν συνεδρίασε δημόσια, όπως είχε υποχρέωση, δεν είχε νόμιμη σύνθεση και δεν είχε τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας λόγω της μορφής της σύνθεσής της .