Με γραπτές εξετάσεις θα καταλαμβάνουν, όσοι το επιθυμούν, θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας στο Δημόσιο, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα.  Η διαδικασία των γραπτών εξετάσεων θα διεξάγεται κάθε τρία χρόνια μέσω ΑΣΕΠ, αφού πρώτα υπάρξει σχετικό αίτημα από τον εκάστοτε υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ στην απόφαση επισημαίνεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται επαναβαθμολόγηση ή επανεξέταση των γραπτών. Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ διαπιστώσει παράβαση νόμου ή διατάξεων της απόφασης, αποφασίζει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ολικώς ή εν μέρει μεταξύ των ίδιων υποψηφίων.

Η υπουργική απόφαση εκδίδεται σε εφαρμογή του Ν3839/2010 (άρθρο 58 του Υπαλληλικού Κώδικα), υιοθετώντας πλήρως την εισήγηση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, η οποία έγινε αποδεκτή με την 9/2011 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

Επίσης, στην απόφαση, αναφέρεται ότι στην προκήρυξη, για την γραπτή εξέταση, περιλαμβάνονται τα εξής:

- Τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια της γραπτής εξέτασης.

- Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται.

- Τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά.

 - Το αντικείμενο της εξέτασης, για τη διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011.

- Τον τρόπο εξέτασης.

- Τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.

- Τη διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πίνακα βαθμολογίας.

- Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση.