Την εγκύκλιο με την οποία ενεργοποιείται το ψαλίδι στους μισθούς των εισηγμένων (κατά κύριο λόγο) εταιρειών που ελέγχονται από το δημόσιο υπέγραψε ο αρμόδιος ειδικός γραμματέας Γ. Κυριακός. Οι μισθοί θα πρέπει να κοπούν κατά 35% σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν τον Δεκέμβριο του 2009. Οι περικοπές αφορούν στις ακόλουθες εταιρείες:

1. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ATEbank) Α.Ε.

2. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε.

3. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

4. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε.

5. Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΤΑΘ) Α.Ε.

6. Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε.

7. ΛΑΡΚΟ

8. ΟΠΑΠ Α.Ε.

9. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε.

10. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.

11. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, «το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων κλπ. του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται από το φορέα, στο τακτικό προσωπικό, στο προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κλπ.

Αντιθέτως δεν συνυπολογίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται για συμβάσεις έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ.

Στην έννοια των πάσης φύσεως αποδοχών περιλαμβάνονται οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές, επιδόματα, δώρα, αποζημιώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη απολαβή, παροχή ή δαπάνη, με όποια ονομασία και εάν καταβάλλεται αυτή».

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι αποδοχές στις εταιρείες που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να μειωθούν κατά 35% σε σχέση με το τέλος του 2009.

Όμως η εγκύκλιος αφήνει και ένα παράθυρο για μικρότερες μειώσεις: «εάν το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων κλπ., εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.900,00 ευρώ κατά μήνα, ισχύει ως όριο αυτό των 1.900,00 ευρώ μηνιαίως. Επομένως εάν οι εταιρείες προβαίνοντας σε μείωση, π.χ. 30% (και όχι 35%) του κόστους μισθοδοσίας τους σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος την 31.12.2009, επιτυγχάνουν να έχουν μέσο κατά κεφαλή κόστος ίσο των 1.900,00 ευρώ τότε περιορίζονται στη μείωση αυτή και δεν προβαίνουν σε μείωση ίση με το 35%».

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, ΕΔΩ.