Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και σε ακόμη τρία κράτη μέλη (Αυστρία, Πολωνία και Μ. Βρετανία) απηύθηνε σήμερα η Κομισιόν για μη συμμόρφωση του εθνικού δικαίου με την κοινοτική οδηγία που αφορά τα ατυχήματα στις θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, η προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής αφορά τη μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, της οδηγίας 2009/18 για τη διερεύνηση ατυχημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές. Η οδηγία αυτή, θεσπίζει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Προβλέπει ότι για να συμμορφωθούν τα κράτη μέλη πριν από τις 17 Ιουνίου 2011, πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, σκοπός της οδηγίας (ΕΚ) 2009/18 είναι η πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, με την επιβολή υποχρέωσης στα κράτη μέλη να διενεργούν έρευνες ως προς την ασφάλεια. Με τις έρευνες αυτές, πέραν της ενδεχόμενης αναζήτησης ποινικών ευθυνών, τις οποίες διεξάγουν ανεξάρτητοι οργανισμοί, πρέπει να προσδιορίζονται τα αίτια των ατυχημάτων και να εξάγονται διδάγματα ώστε να βελτιωθεί μελλοντικά η ασφάλεια στη θάλασσα.

Μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη παρακωλύουν τη συγκρότηση του συστήματος διερεύνησης.

Η αποστολή προειδοποιητικής επιστολής είναι το τελευταίο διαδικαστικό στάδιο πριν την ενδεχόμενη προσφυγή στο Δικαστήριο.