Μία πρώτη μορφή του σχεδίου νόμου για την παροχή υπηρεσιών από ενόπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της πειρατείας, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή. Για την εφαρμογή του σχεδίου νόμου, που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης σχετικής άδειας από τον πλοιοκτήτη ή το διαχειριστή του πλοίου, τα δικαιώματα των ναυτικών, τη χρήση των όπλων, τις υποχρεώσεις του πλοιάρχου και τυχόν ενδεχόμενες κυρώσεις σε τυχόν παράβαση, θα απαιτηθεί η υπογραφή τουλάχιστον τεσσάρων κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η σχετική άδεια παροχής ένοπλων υπηρεσιών θα είναι για έξι μήνες με δικαίωμα παράτασης και θα εκδίδεται κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή της διαχειρίστριας εταιρείας, η οποία μπορεί να είναι εγκατεστημένη και να λειτουργεί νομίμως σε άλλο κράτος.

Επίσης η παροχή υπηρεσιών για άμυνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα γίνεται από μέχρι έξι ένοπλους φρουρούς ιδιώτες, που δεν μπορεί να είναι μικρότεροι από 21 ετών και θα ανήκουν σε εταιρεία παροχής φύλαξης που είναι εγκαταστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Καθορίζονται επίσης ειδικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου και των επιβαινόντων σε αυτό, η ασφαλιστική κάλυψη και τα προσόντα των ιδιωτών φρουρών όπως και ο τύπος των όπλων και των πυρομαχικών και οι υποχρεώσεις του πλοιάρχου.

Οι ιδιώτες φρουροί που θα παρέχουν υπηρεσίες επί του πλοίου θα τελούν υπό την εξουσία του πλοιάρχου, ενώ όποιος ναυτικός μέλος του πληρώματος του πλοίου επιθυμήσει τη διακοπή της εργασίας του στο πλοίο, δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας και να επιστρέψει στη χώρα με δαπάνες του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου.

Στην περίπτωση διάπλου του πλοίου από περιοχές υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση, η χρήση των όπλων και των πυρομαχικών των ιδιωτών φρουρών δύναται να απαγορευθεί αν δοθούν οδηγίες από το Αρχηγείο του Λιμενικού.

Ο πλοίαρχος υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές παράκτιου κράτους κατά τον διάπλου για την ύπαρξη όπλων και πυρομαχικών ενώ σε περίπτωση παράβαση των όρων της άδειας, αυτή μπορεί να ανασταλεί.