Τη δυνατότητα δανειοδότησης για την εξόφληση χρεών που προέρχονται από κάθε μορφής δαπάνες θα έχουν μεταξύ άλλων οι υπερχρεωμένοι δήμοι και περιφέρειες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών, που εγκρίθηκαν από το υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος των διατάξεων, που περιελήφθησαν στο κατεπείγον οριζόντιο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, είναι σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της εξυγίανσης των δήμων και των περιφερειών, έτσι ώστε να διαχειρίζονται με την συνδρομή των χρηματοπιστωτικών δομών το χρέος τους, χωρίς να αναστέλλουν κρίσιμες προς τους πολίτες λειτουργίες τους.

Βάσει των διατάξεων, παρέχεται στους δήμους και στις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους λόγω υπερχρέωσης να εγγράψουν και εν συνεχεία να συνάψουν δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Για την λήψη του δανείου θα πρέπει να υποβάλουν Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010.

Παράλληλα εισάγεται ρύθμιση προκειμένου να μειωθεί το επιτόκιο των δανείων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που συνήφθησαν με νόμο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και των οποίων το επιτόκιο δανεισμού είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας.

Με τις νέες ρυθμίσεις απλοποιείται επιπλέον το καθεστώς και η διαδικασία απόδοσης στους Δήμους των εσόδων του άρθρου 259 του ν.3852/2010, με αυτά του άρθρου 260 που αφορούν στις Περιφέρειες.