Από τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κωνσταντίνο Ρόβλια κατατέθηκε στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.).  Σύμφωνα με το διάταγμα το προσωπικό που τίθεται σε καθεστώς εφεδρείας, εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ. 

Τα κριτήρια για την ένταξη στους επίμαχους πίνακες είναι οι τίτλοι σπουδών, οι ειδικές γνώσεις, η γνώση ξένης γλώσσας, η προϋπηρεσία, η εμπειρία, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση. Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με ανάλογες μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ