Η Ελλάδα περιόρισε τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων κάτω από τα εθνικά ανώτατα όρια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.   Στην έκθεση, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollutant-emission-limits-exceeded, φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα 15 κράτη- μέλη, που περιόρισαν τις εκπομπές σε όλους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.  

Σημειώνεται ότι στα υπόλοιπα 12 κράτη- μέλη παρατηρήθηκαν υπερβάσεις τουλάχιστον σε έναν ατμοσφαιρικούς ρύπους.  
Στο πλαίσιο των μέτρων και ενεργειών για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από όλες τις πηγές (παραγωγή ενέργειας, βιομηχανίες, μεταφορές κλπ) η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει -από το 2001- ανώτατα όρια εκπομπών για τους βασικούς ρύπους που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού.   

Τα όρια αυτά αφορούν σε κάθε κράτος- μέλος ξεχωριστά, επειδή αναφέρονται στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ένα από αυτά.   

Για την επίτευξη των εν λόγω ορίων κάθε κράτος- μέλος σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδικά μέτρα περιορισμού των εκπομπών, ενώ οργανώνει και συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης των μέτρων αυτών.