Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί η ανακύκλωση των ευρωπαϊκών πλοίων μόνο στις εγκαταστάσεις που είναι ασφαλείς για τους εργαζομένους και περιβαλλοντικά υγιείς.   Πάνω από 1000 μεγάλα παλαιά εμπορικά πλοία, όπως δεξαμενόπλοια και πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, ανακυκλώνονται κάθε χρόνο για την ανάκτηση του άχρηστου μετάλλου, πολλά όμως ευρωπαϊκά πλοία οδηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα και βρίσκονται σε παραλίες με παλίρροια σε χώρες της Νότιας Ασίας.  

Οι εγκαταστάσεις αυτές στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που περιέχουν τα πλοία στο τέλος του κύκλου ζωής τους.  

Μεταξύ των υλικών αυτών αναφέρονται ο αμίαντος, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), ο τριβουτυλοκασσίτερος και τα λασπώδη κατάλοιπα υδρογονανθράκων. Ως εκ τούτου, αυξάνεται ο αριθμός των ατυχημάτων, τίθεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων και επεκτείνεται η περιβαλλοντική ρύπανση.  

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι θα έχουν τη μορφή κανονισμού, προτείνουν ένα καθεστώς σχετικά με την επιθεώρηση, την πιστοποίηση και την χορήγηση άδειας για τα μεγάλα εμπορικά ποντοπόρα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ, το οποίο καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από την κατασκευή τους μέχρι την ανακύκλωσή τους.
  

ΠΗΓΗ: econews.gr