Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας [email protected], το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ICT Policy Support Programme, ως τμήμα του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, συμμετέχει από την 1η Μαρτίου το νοσοκομείο Χανίων, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων ευρωπαϊκών νοσοκομείων που  ξεκίνησαν να εξοικονομούν ενέργεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του έργου [email protected], ένα ευφυές και καινοτόμο σύστημα θα παρακολουθεί την ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε νοσοκομείου σε 24ωρη βάση και θα προβαίνει σε δράσεις βελτιστοποίησης.

Στόχος του έργου είναι να υπάρξει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας για νοσοκομεία το οποίο, στη συνέχεια, να μπορεί να επεκταθεί και να διατεθεί σε όλα τα νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην εξοικονόμηση πόρων και μείωση των εκπομπών CO2.

Πηγή: energypress.gr