Απαγορεύεται, για μια πενταετία, το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή Φωκάς της Κορινθίας, με σκοπό την προστασία της πανίδας της περιοχής. Η απόφαση ανήκει στον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσο Αποστολόπουλο.

Το δασαρχείο Κορίνθου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η περιοχή Φωκά, πρόκειται να εκδώσει άμεσα σχετική απαγορευτική διάταξη θήρας.