Τέλος υπέρ των δήμων που έχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων θα μπορεί να επιβληθεί στους δήμους που εξυπηρετούνται από τις εν λόγω εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ειδικότερα: 

  • παρέχεται η δυνατότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) επιβολής στους δήμους που εξυπηρετούνται από αυτόν, αντισταθμιστικού οφέλους υπέρ του δήμου όπου χωροθετούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων
  • το αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υποχρεούνται να καταβάλλουν στον ΦΟΣΔΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει. Αν εναπομείνουν ποσά, μπορούν να διατίθενται για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεω