Την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην προώθηση του πρώτου πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Πράσινο Μεσογειακό Θερμοκήπιο» εξέφρασε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλη Γιαγιάκο και στον Διευθυντή του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, Γιάννη Κολοβό, κατά τη συνάντησή τους στην Περιφέρεια.

«Η ιδέα είναι καινοτόμος και πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική αγροτική οικονομία. Θεωρούμε ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί και σταδιακά να επεκταθεί μέσω της δύναμης του παραδείγματος», τόνισε ο κ. Αγοραστός ο οποίος συζήτησε με τους κ. Γιαγιάκο και Κολοβό για τους τρόπους χρηματοδότησης του έργου.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων από την πλευρά του ανέφερε ότι βασικοί στόχοι του έργου είναι η προστασία του περιβάλλοντος (χρήση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών), η εξοικονόμηση ενέργειας (χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), η ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και η βελτίωση του εισοδήματος και του τρόπου ζωής των κατοίκων αγροτικών περιοχών (αειφόρος ανάπτυξη αγροτικών περιοχών).

Ακόμα ο κ. Γιαγιάκος σημείωσε, ότι για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, το Επιμελητήριο Τρικάλων έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη και ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή των Γεωπονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Wageningen University, Department of Plant Sciences, Horticultural Supply Chains Ολλανδίας.

Η πρόταση

Σύμφωνα με την πρόταση του Επιμελητηρίου Τρικάλων, κατά την υλοποίηση του έργου θα δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα από τους συμμετέχοντες ακαδημαϊκούς και τεχνολογικούς φορείς σε διάφορους τομείς με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στα θερμοκήπια και την προσαρμογή υπαρχουσών τεχνολογιών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες, στο "Μεσογειακό" υπό ανάπτυξη θερμοκήπιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των θερμοκηπιακών μονάδων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του θερμοκηπίου και των συστημάτων θέρμανσης, θα ξεκινήσει σειρά σεμιναρίων για εκπαίδευση γεωπόνων, γεωργικών μηχανικών αλλά και νέων υποψήφιων καλλιεργητών θερμοκηπίων, σε θέματα νέων τεχνολογιών των θερμοκηπίων και νέων τεχνικών και μεθόδων καλλιέργειας στο θερμοκήπιο.

Η στροφή λοιπόν μέρους των αγροτών σε πράσινες, σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες αναμένεται να:

- βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές μέσω της αύξησης του αγροτικού εισοδήματος και της συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο (εφαρμογή ΕΚ αριθ.1698/2005 για την αγροτική ανάπτυξη, ΚΑΠ)

- μειώσει σημαντικά τη χρήση του νερού, με ευρεία εφαρμογή των συστημάτων υδροπονίας (Οδηγία 2000/60/EC)

-αυξήσει το μερίδιο χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση αξιοποίηση της γεωθερμίας της βιομάζας και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Σχέδιο Δράσης για τη Βιομάζα COM (2005), 628, Οδηγία για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 2001/77EC, Λευκή Βίβλος, Com(1997)/599, Πράσινη Βίβλος COM (2000) 769)

- μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (οδηγία 2003/87/EC, Kyoto Protocol

- συμβάλει επίσης στην μείωση αποβλήτων (νερών + φυτοφαρμάκων) Archmed Savvas, Μείωση εκπομπών CO2 Tantau και την αύξηση της απασχόλησης