Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας της Ε.Ε, υπό την Προεδρία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 19 Μαΐου, εξέτασε κατ’ αρχήν την Έκθεση της Επιτροπής  σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με χρήσεις μικρής κλίμακας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, «το θέμα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ήσσονος χρήσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη γεωργία στο σύνολό της, αφού επηρεάζει το ένα τέταρτο της φυτικής παραγωγής της Ε.Ε που επικεντρώνεται κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.

Το πρόβλημα αυτό επηρεάζει το 22% της αξίας της ευρωπαϊκής φυτικής παραγωγής και αποτιμάται σε πρόσθετο κόστος για τους γεωργούς που ξεπερνά το 1 δις € το χρόνο. Στόχος της συζήτησης, που οργάνωσε η Ελληνική Προεδρία, ήταν να αναζητηθούν τα μέτρα εκείνα, που θα εξασφαλίσουν για τους γεωργούς διαθεσιμότητα τέτοιων προϊόντων, σύγχρονων και αποτελεσματικών, σε λογικές τιμές». 

Υποστηρίχτηκε από το Συμβούλιο, η δημιουργία μίας ανεξάρτητης τεχνικής γραμματείας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από την Επιτροπή με παράλληλη εθνική συγχρηματοδότηση. Η γραμματεία θα υποστηρίζεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων όλων των Κρατών Μελών.

Σκοπός της τεχνικής γραμματείας θα είναι ο συντονισμός των ενεργειών, που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και των ενδιαφερομένων φορέων, η δημιουργία βάσης δεδομένων και η ανταλλαγή πληροφοριών. Η λειτουργία της γραμματείας θα αξιολογηθεί προκειμένου, εφόσον χρειασθεί, να προταθούν συμπληρωματικά μέτρα. Η ανάληψη συντονισμένης δράσης στο επίπεδο της Ένωσης θα αποφέρει οφέλη όσον αφορά στην προώθηση συνεργειών και την αποφυγή επικαλύψεων των προσπαθειών, αλλά επίσης θα διασφαλίσει ότι οι εθνικοί πόροι επενδύονται αποτελεσματικά. 

Το Συμβούλιο εξέτασε ακόμη, μέτρα για τη μείωση των απωλειών και της σπατάλης τροφίμων, μια αναγκαιότητα που υπαγορεύεται, όχι μόνο από λόγους κοινωνικούς και ηθικούς, αλλά επιπλέον οικονομικούς και περιβαλλοντικούς.

Οι Υπουργοί ζήτησαν την επέκταση του καταλόγου των τροφίμων για τα οποία δεν απαιτείται η αναγραφή της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, που θα μείωνε κατά 20% τη σπατάλη τροφίμων,  καθώς επίσης την εξέταση δράσεων για την καλύτερη κατανόηση από τους καταναλωτές των επισημάνσεων σχετικά με τις ημερομηνίες διατήρησης των τροφίμων, καθώς και την αναθεώρηση κάθε νομοθεσίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη και απώλεια τροφίμων.