Διαγωνισμό για την κατάρτιση Μητρώου Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης της χώρας, προκήρυξε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), έχει προϋπολογισμό €1.094.000 και έχει στόχο την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών περίπου 1.400 ακτών σε όλη τη χώρα και την αναγνώριση των πηγών ρύπανσης, που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών καθώς και την αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, το μητρώο ταυτοτήτων θα αποτελέσει οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα νερά κολύμβησης και θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Το Μητρώο θα καταρτισθεί και θα παραδοθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί πριν από την κολυμβητική περίοδο του 2011 (Μάιος) και εν συνεχεία θα συμπληρωθεί με παρατηρήσεις, που θα προκύψουν από επί τόπου καταγραφές και διερευνήσεις κατά την περίοδο Ιούνιου-Οκτώβριου.

Σημειώνεται ότι το έργο πραγματοποιείται σε συνέχεια μιας πρώτης πιλοτικής εφαρμογής σε πέντε ακτές στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ταυτόχρονα, μέσω διαδραστικού ιστοτόπου, θα επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα των νερών και των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και του κοινού.