Εδώ στην Ελλάδα έχουμε όλη την καλή διάθεση να προχωρήσουν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση νέων λαμπτήρων. Όμως στην αγορά υπάρχουν λαμπτήρες αμφιβόλου προέλευσης και δυνατοτήτων. Προϊόντα που δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές εισαγωγής της ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους λαμπτήρες, ο Κανονισμός 244/2009 καλύπτει τα προϊόντα που προορίζονται κυρίως για τον εξ ολοκλήρου ή εν μέρει φωτισμό οικιακού χώρου, με τεχνητό φως που συμπληρώνει ή υποκαθιστά το φυσικό φως, ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα στο συγκεκριμένο χώρο.

Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων που καλύπτει ο Κανονισμός αυτός έχουν σχέση με την ενέργεια κατά το στάδιο χρήσης, καθώς και η περιεκτικότητα των λαμπτήρων σε υδράργυρο ιδιαίτερα όσον αφορά τους λαμπτήρες αλογόνου.

Ο Κανονισμός αυτός έχει ήδη εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και το δεύτερο στάδιο εφαρμογής του είναι στο 2010. Ετσι, με βάση την Οδηγία 2005/32/ΕΚ, από τον Σεπτέμβρη του 2010 απαγορεύεται η εισαγωγή και η πώληση των παραδοσιακών λαμπτήρων των 75 W.

Για το φωτισμό δρόμων και γραφείων, τα προϊόντα που υπόκεινται στον Κανονισμό 245/2009 προορίζονται να χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς γενικού φωτισμού, δηλαδή για την παροχή τεχνητού φωτός ως υποκατάστατου του φυσικού φωτός για κανονική ανθρώπινη όραση.

Η ΕΕ δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να κάνουν αλλαγές στους υφιστάμενους λαμπτήρες, αλλά κάθε φορά που θα αχρηστεύεται μια λάμπα θα πρέπει να αντικαθίσταται με λάμπα νέου τύπου.

Επίσης η Ελλάδα έχει υπογράψει και τον Κανονισμό αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008. Αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς για την εμπορία των προϊόντων.

Ο κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση σαφών κανόνων σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της διαπίστευσης, στα κράτη μέλη, των οργανισμών αξιολόγησης που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή άλλου προϊόντος, μεταποιημένου ή όχι, το οποίο προορίζεται για την κοινοτική αγορά.

Έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός εποπτείας της αγοράς ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις προστασίας των δημόσιων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικότερα, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια.

Όσο και αν ακούγεται παράξενο, η Ελλάδα δεν έχει έναν συγκροτημένο φορέα για την εποπτεία της αγοράς.

Με βάση τον κανονισμό, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς τους. Είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση και τη διενέργεια διεξοδικών ελέγχων για να διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα καλύπτουν τις απαιτήσεις της προστασίας των δημόσιων συμφερόντων όπως, κυρίως, η υγεία ή η ασφάλεια.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, μέσω του ελέγχου εγγράφων και ενδεχομένως μέσω φυσικών εργαστηριακών ελέγχων και έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς τις αναγκαίες πληροφορίες και να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων για να ασκούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη δέουσα ανεξαρτησία τα εποπτικά τους καθήκοντα.

Όταν οι αρχές εντοπίζουν ένα προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο, ειδοποιούν τους χρήστες λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα. Όταν το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε:

να τροποποιηθεί το προϊόν στο RAPEX·
να ανακληθεί ή να αποσυρθεί το προϊόν·
να τροποποιηθεί το προϊόν και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος.

Σε περίπτωση κινδύνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση την απόφασή τους στον σχετικό οικονομικό φορέα και στην Επιτροπή, εκθέτοντας τους ακριβείς λόγους για τους οποίους ελήφθη.


Πηγή: skai.gr