Την εξισορρόπηση των αποθεμάτων με στόχο τη μείωση της υπεραλίευσης στα ύδατα της ΕΕ, πρότεινε σήμερα από τις Βρυξέλλες, η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, παρουσιάζοντας την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα, σημειώνει αργή βελτίωση, ωστόσο εξακολουθούν να λείπουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για την πλειονότητα των αποθεμάτων, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς κοινοποίησής τους από τα κράτη - μέλη.

 Η Μαρία Δαμανάκη τόνισε ότι η Επιτροπή προτίθεται να υιοθετήσει μια νέα, προληπτική, προσέγγιση, σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες. Όσον αφορά στα ιχθυαποθέματα για τα οποία υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία, οι προτάσεις της Επιτροπής θα βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία, η Επιτροπή θα προτείνει, κατά κανόνα, τη μείωση των αλιευμάτων.

Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να οδηγήσει στην εξάλειψη της υπεραλίευσης και να ενθαρρύνει την καλύτερη συλλογή στοιχείων και την κοινοποίησή τους από τα κράτη - μέλη.

 Όπως ανέφερε η Επίτροπος: «Για την εξάλειψη της υπεραλίευσης πρέπει η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων να οδηγήσει στην αποκατάστασή τους και να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τον υψηλότερο μέσο όρο αλιευμάτων από τη θάλασσα. Αυτό θα οδηγήσει τόσο στη βελτίωση της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων στην Ευρώπη, όσο και στη μείωση του αντικτύπου της αλιείας στο περιβάλλον. Επίσης, θα βελτιώσει την οικονομική αποδοτικότητα του αλιευτικού τομέα στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο τρόπος αλιείας ο οποίος βασίζεται στη «Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση», θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, π.χ. στη μετάβαση από την εντατική αλιεία με ολιγάριθμα αποθέματα σε μικρότερης έντασης αλιεία με μεγαλύτερα αποθέματα. Θα αλιεύονται οι ίδιες ή μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά θα είναι μικρότερος ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και λιγότερες οι απορρίψεις. Αυτό σημαίνει μικρότερη ζημιά για το θαλάσσιο βυθό, λιγότερα αλιεύματα ευάλωτων οργανισμών, όπως οι φώκιες, τα δελφίνια και άλλα θαλάσσια θηλαστικά και λιγότερη κατανάλωση καυσίμων - καθώς απαιτείται λιγότερος χρόνος για την αλίευση ενός τόνου ιχθύων από απόθεμα σε αφθονία, σε σχέση με την αλίευση από μικρό απόθεμα. Θα επιτευχθεί επίσης μείωση των εκπομπών άνθρακα και των δαπανών των αλιευτικών σκαφών σε καύσιμα.

Οι απόψεις της Επιτροπής θα αποτελέσουν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης, της οποίας τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στις προτάσεις της όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες του επόμενου έτους, που θα εγκριθούν το φθινόπωρο.