Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε προθεσμία δύο μηνών σε 12 κράτη - μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά της θαλάσσιας ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών αδικημάτων. Η οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω του ποινικού δικαίου, έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, 10 χώρες (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, και Σλοβενία) δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα.

Εν τω μεταξύ, 8 κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, και Σλοβακία) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τους χωριστούς κανόνες, που αφορούν τη ρύπανση από τα πλοία. Η οδηγία 2009/123/ΕΚ έπρεπε να είχε εφαρμοστεί μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2010. Εάν τα κράτη - μέλη δεν κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, εντός δύο μηνών, τα εκτελεστικά μέτρα που έλαβαν, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις αυτές στο Δικαστήριο της ΕΕ.