Μέσα στο 2012 είναι εφικτή η ολοκλήρωση των απαραίτητων ρυθμίσεων που αφορούν την πλήρη αναθεώρηση του συστήματος πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, για τη δημιουργία συνθηκών μεγαλύτερης ρευστότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνισμού.
Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την πρώτη αναθεώρηση του Κώδικα διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), και η οποία περιλαμβάνει τόσο τις αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα κώδικα, όσο και ένα«σχέδιο πρότυπης σύμβασης δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας».

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την πρόθεσή της να εισαγάγει, στις αρχές Σεπτεμβρίου, το Σχέδιο Πρώτης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ για τη λήψη απόφασης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το νέο ενεργειακό νόμο «για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

Η αναθεώρηση, όπως αναφέρει η ΡΑΕ, πραγματοποιήθηκε με στόχο την αποσαφήνιση των κανόνων - η εφαρμογή των οποίων δημιούργησε ζητήματα ερμηνείας στο παρελθόν- την αύξηση της ευελιξίας στον τρόπο πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, δεδομένου ότι ο παράγοντας αυτός είναι καθοριστικός για την επιτυχή δραστηριοποίηση νέων και μικρών παικτών στην αγορά, και την παροχή κινήτρων και ενίοτε αντικινήτρων στους συμμετέχοντες προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του.

Στόχος επίσης είναι η αύξηση της διαφάνειας, η προβλεψιμότητα και η έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για μεγέθη που επηρεάζουν τη δραστηριότητά τους και, τέλος η θέσπιση νέων κανόνων για τη δέσμευση δυναμικότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση της δυναμικότητας αυτής από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Σημειώνεται ότι η πρώτη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ουσιαστική λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Συνέπεια των ενεργειών που έχουν γίνει μέσα σε ένα χρόνο, αλλά και της ανταπόκρισης του Διαχειριστή στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, όπως επισημαίνει η ΡΑΕ, αποτελεί το γεγονός ότι η εισαγωγή φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από τρίτους, πέραν της ΔΕΠΑ, έχει γίνει πλέον μία τυπική διαδικασία, ενώ ο βαθμός χρησιμοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 εμφανίζει αύξηση κατά περίπου 40%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Περαιτέρω, το Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ περιλαμβάνει σήμερα 15 χρήστες, 4 εκ των οποίων δραστηριοποιούνται συστηματικά στην αγορά, ενώ έχουν χορηγηθεί και 5 άδειες προμήθειας φυσικού αερίου. Επιπλέον το μερίδιο αγοράς των εναλλακτικών προμηθευτών επιλεγόντων πελατών κατά την περίοδο Μαΐου 2010 - Μαΐου 2011 ανήλθε σε ποσοστό άνω του 15%.