Τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Καρδίτσα καταδεικνύει έρευνα της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝΚΑ). Σύμφωνα με την έρευνα, ο νομός αυτός παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο τομέα, λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιματικών συνθηκών, των πλούσιων φυσικών πόρων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και της εφαρμογής της εκτατικής κτηνοτροφίας, που εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε βιολογική.

Βέβαια, το σύστημα βιολογικής εκτροφής είναι το σύστημα εκτροφής με τους πλέον απαιτητικούς και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με τους βασικότερους απ' αυτούς, τα ζώα θα πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένες βιολογικές εκτροφές και εφόσον σταβλίζονται να υπάρχει ορισμένη ελάχιστη επιφάνεια για την ανάπαυση και την άσκηση τους. Επιπλέον, επιτρέπεται η χρήση μόνο συγκεκριμένων φαρμάκων και απολυμαντικών, καθώς και η ομοιοπαθητική θεραπεία.

Όσον αφορά τις ζωοτροφές, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γεωπόνος Χρυσούλα Γκόγκου, πρώην στέλεχος της ΑΝΚΑ, επιτρέπεται η χρήση μόνο αυτών που προέρχονται από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, όπου δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ζιζανιοκτόνα, χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Επίσης, κατά την περίοδο που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες είναι υποχρεωτική η βόσκηση.

Ειδικότερα, οι προοπτικές ανάπτυξης βιολογικής εκτροφής ανά κλάδο ζωικής παραγωγής έχει ως εξής:

Αιγοπροβατοτροφία

Αποτελεί τον κλάδο που θα μπορούσε ευκολότερα, συντομότερα και με το μικρότερο κόστος να ενταχθεί στη βιολογική παραγωγή, λόγω του συστήματος εκτροφής που ακολουθείται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού Καρδίτσας (εκτατική μορφή), που λίγο απέχει από τον βιολογικό τρόπο.

Βοοτροφία

Στην περίπτωση της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, ο παραγωγός καλείται να λύσει αρκετά προβλήματα, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κανονισμών. Τα ζώα παραμένουν περισσότερο καιρό σταβλισμένα και ο παραγωγός καλείται να λύσει το πρόβλημα της εύρεσης βιολογικών ζωοτροφών και να ξεπεράσει το υψηλό κόστος παραγωγής που συνεπάγεται η διατροφή των σταβλισμένων ζώων και να διασφαλίσει την καλή υγεία αυτών.

Ο κλάδος της κρεοπαραγωγού βοοτροφίας αγελαίας μορφής στο νομό Καρδίτσας είναι ο κλάδος με τις περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής στις απαιτήσεις του βιολογικού συστήματος εκτροφής.

Χοιροτροφία

Στην περιοχή, υπάρχουν σήμερα αρκετές μονάδες ελεύθερης εκτροφής χοίρων, που λίγο απέχουν από τις βιολογικές εκτροφές. Και στην περίπτωση των χοίρων, ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο σιτηρέσιό τους, στη διατήρηση της καλής υγείας των ζώων και στη διατήρηση καλών συνθηκών διαβίωσής τους.

Η υιοθέτηση του βιολογικού τρόπου παραγωγής προϊόντων στην Ελλάδα άρχισε τη δεκαετία του '80, ενώ το ΄93 η Ελλάδα άρχισε να εναρμονίζει τις εθνικές της νομοθεσίες με το κοινοτικό δίκαιο και άρα να εφαρμόζει το σύστημα ελέγχου, σύμφωνα με τις κοινές προδιαγραφές του Κανονισμού 2092/91.

Σήμερα, στη χώρα μας όλο και περισσότεροι αγρότες αλλά και καταναλωτές λένε "ναι" στα βιολογικά προϊόντα. Η συνολικά καλλιεργούμενη με βιολογικά προϊόντα έκταση έχει φτάσει το 2,6% των καλλιεργούμενων εδαφών, ενώ η βιολογική κτηνοτροφία κερδίζει συνέχεια έδαφος και η αγορά της αναπτύσσεται ανάλογα.

Όσον αφορά στη βιολογική κτηνοτροφία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πάνω από 300.000 ζώα εκτρέφονται σήμερα στην Ελλάδα βάσει των κανόνων της βιολογικής εκτροφής.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών και συγκεκριμένα το 36% είναι αίγες, το 27% αποτελούν τα πρόβατα, το 18% είναι πουλερικά, ενώ το 15% είναι χοιρινά.

Η εικόνα στο νομό Καρδίτσας

Από το 2005, η κατάσταση στον κλάδο της βιολογικής εκτροφής ζώων στο νομό Καρδίτσας εμφανίζεται διαφορετική. Ο αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων βιολογικής εκτροφής παρουσιάζει μεγάλη αύξηση και ανέρχονται στις 22, ενώ ο συνολικός αριθμός των ζώων στις 5207 κεφαλές.

Το 2006, οι κτηνοτροφικές μονάδες βιολογικής εκτροφής ανέρχονται στις 21, και ο συνολικός αριθμός των ζώων μειώνεται ελάχιστα, στα 5181.

Το 2007, ο αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων βιολογικής εκτροφής μειώνεται αισθητά στις 14 (μείωση 33,3% σε σχέση με το 2006), ενώ μείωση σημειώνεται και στον αριθμό των ζώων βιολογικής εκτροφής κατά 15,5% (4.378 ζώα).

Η υιοθέτηση του προτύπου από τους εκτροφείς του κλάδου μπορεί να αποτελέσει προπομπό και καλή πρακτική για τη στροφή και των υπολοίπων κλάδων (αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία κ.λπ.) προς την κατεύθυνση της παραγωγής ποιοτικών πιστοποιημένων προϊόντων, επισημαίνεται στη μελέτη της ΑΝΚΑ.