Διευρύνεται ο θεσμοθετημένος με βασιλικό διάταγμα από το 1938 Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, καθώς πλέον σε αυτόν εντάσσεται και η περιοχή Natura. Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών» το οποίο δόθηκε την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση η προστατευόμενη περιοχή ορίζεται σε ευρύτερα όρια.

Η προστατευόμενη περιοχή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα μέρος του Ολύμπου, συμπεριλαμβανομένων των κύριων κορυφών, τη Ζώνη Ειδικής Διατήρησης σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας δυνάμει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεων των αγρίων πτηνών». Επίσης ρυθμίζονται πια οι ανθρώπινες δραστηριότητες (π. χ. γεωργία, τουρισμός, υλοτομία κ. α.) σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον.

Τα μέτρα προστασίας κλιμακώνονται από τον πυρήνα του Δρυμού προς τα εξωτερικά του όρια με φθίνουσα αυστηρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ευαίσθητου οικοσυστήματος αλλά και της κοινωνίας της περιοχής. Ο Όλυμπος είναι μία από τις δύο περιοχές της χώρας μας (η δεύτερη είναι το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη) που αναγνωρίζεται ως μέρος του Διεθνούς Δικτύου των Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας της UNESCO.Πηγή: tovima.gr