Επιτροπή για τη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης οχημάτων συγκροτείται με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτη. Η επιτροπή θα έχει ειδικότερα ως αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης οχημάτων στη χώρα, καθώς και την ανάπτυξη πρότασης εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος κινήτρων για την προώθηση της διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα αναλύει τις πλέον πρόσφορες μεθόδους για την υποστήριξη των αρχικών φάσεων διείσδυσης στην ελληνική αγορά της τεχνολογίας ολικής ή μερικής ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων (ηλεκτρικό αυτοκίνητα, ή υβριδικά αυτοκίνητα επαναφορτιζόμενα από το δίκτυο).

Θα εξεταστούν οι αντίστοιχες πολιτικές στις άλλες χώρες της ΕΕ, οι επιπτώσεις της ηλεκτροκίνησης στο περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αξιοποίηση εθνικών ενεργειακών πόρων, καθώς και οι δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων στους σχετικούς κατασκευαστικούς τομείς (π.χ. για συναρμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων, ανάπτυξη λογισμικού και έξυπνων δικτύων, κατασκευή συγκεκριμένων τμημάτων των οχημάτων, συσσωρευτών, φορτιστών, καλωδίων, διαφόρων ηλεκτρονικών κ.α.).

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Ε. Διαλυνάς, καθηγητής του ΕΜΠ ενώ μετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι του ΣΕΒ, της Ένωσης Τραπεζών, του ΚΑΠΕ και φορέων του Δημοσίου. Το πόρισμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου.

πηγή: AΠΕ