Στην διενέργεια έρευνας σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν σε συμβάματα τα οποία παρατηρήθηκαν σε ασθενείς κατά τη χρήση συγκεκριμένων φίλτρων αιμοκάθαρσης, αποφάσισε να προχωρήσει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός ενημερώθηκε αρχικά μέσω της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και ακολούθως μέσω της παραλαβής αναφορών ατομικών περιστατικών (Λευκών Καρτών).

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο ΕΟΦ έχει ήδη απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τις αρμόδιες αρχές των χωρών-μελών της Ε.Ε. προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν παρόμοιες αναφορές από τα εν λόγω προϊόντα, ενώ μελετά και τη δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία θα ληφθούν από το τελικό σημείο χρήσης.

Στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχει διαπιστευμένο εργαστήριο, οπότε διερευνάται η δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου από ανεξάρτητο εργαστήριο στην Ε.Ε..

Τέλος, ο ΕΟΦ συνέστησε ειδική Ομάδα Εργασίας Επαγρύπνησης Φίλτρων Αιμοκάθαρσης, αποτελούμενη από διακεκριμένους νεφρολόγους, μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση των αναφερθέντων ατομικών περιστατικών (Λευκές Κάρτες). Σημειώνεται ότι η Ομάδα Εργασίας έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση.

Και ενώ η διερεύνηση των περιστατικών συνεχίζεται, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά στους γιατρούς την ιδιαίτερη σημασία της υποβολής ατομικών αναφορών συμβαμάτων με τη χρήση της «Λευκής Κάρτας», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.