Τη β' φάση του διαχειριστικού σχεδίου για τη Σπιναλόγκα, προκειμένου το «νησί της εξορίας» να διεκδικήσει μία θέση στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, παρέδωσε, σήμερα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πέτρος Ινιωτάκης.

Η τελική φάση του φακέλου που παραδόθηκε αφορά στην ένταξη της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Το πρώτο στοίχημα για τους τοπικούς φορείς, που προωθούν αυτή την προσπάθεια, είναι η Σπιναλόγκα να «προσπεράσει» τα άλλα μνημεία της Ελλάδας που διεκδικούν επίσης μία θέση στον ίδιο κατάλογο. Σημείο - κλειδί αποτελεί το ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα να προτείνει μόνο ένα μνημείο, γι' αυτό το πιο «δουλεμένο» σχέδιο και η πιο πλήρης παρουσία... θα κερδίσει.

 

Στη σχετική επιστολή που συνοδεύει το φάκελο αναφέρεται ότι με το δεύτερο αυτό μέρος ολοκληρώνεται ο απαιτούμενος φάκελος που συντάχτηκε σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του τμήματος του ΤΕΕ/ΤΑΚ και της (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου με αντικείμενο την προώθηση του αιτήματος για την ένταξη της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας στην Ελληνική «tentative list» και την εγγραφή της στη συνέχεια, στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετά την ολοκλήρωσή του, το διαχειριστικό σχέδιο της Σπιναλόγκας θα πρέπει να επικυρωθεί άμεσα από τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα (περιφερειακό και δημοτικό συμβούλιο) και να διαβιβασθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η επεξεργασία των ζητημάτων και οι αναλυτικές προτάσεις που περιέχονται στο φάκελο διαθέτουν εκτός από την απαιτούμενη επιστημονική επεξεργασία και τεκμηρίωση και ένα βάθος στοχεύσεων που πρέπει να ενταχθούν στον τοπικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου.